CE-markering

De snelste weg naar CE-markering

DARE!! Measurements is een leidend laboratorium in de Benelux op het gebied van metingen en onderzoeken conform het Europese besluit in het kader van de CE-markering. Er zijn op dit moment meer dan 30 Europese richtlijnen. Voor vijftal hiervan voert DARE!! Measurements de testen en onderzoeken uit. Onder andere voert DARE!! de metingen, testen en onderzoeken voor de EMC-, de Machine-, de Radio-, Laagspanningsrichtlijn en de richtlijn Medische hulpmiddelen uit. Daarnaast voert DARE!! Measurements ook nog metingen en testen uit in het kader van E-markering, de internationale automotive markering, conform R10 en R100 van de Verenigde Naties.

Sinds 2008 is de Europese Commissie bezig de regelgeving rondom CE-markering verder te verbeteren en te versterken door middel van het New Legislative Framework (NLF).

De CE-markering moet worden aangebracht als minimaal één van de richtlijnen, die onder CE-markering vallen van toepassing is.

CE-markering: Label of Proces?

De term CE-markering leidt nogal eens tot verwarring. Met de term CE-markering wordt alleen het merkteken (label), bestaande uit de karakters C en E in de vorm van twee gehele cirkels, bedoeld. Daarnaast wordt in het spraakgebruik de term CE-markering ook vaak gebruikt voor het proces van CE-markeren. Dit laatste is niet juist. Dit is de conformiteitbeoordelingsprocedure.  Het gebruik van de term CE-markering voor beide leidt tot verwarring. Vooral omdat een richtlijn soms aangeeft dat het aanbrengen van de CE-markering niet vereist is. De procedures van het ‘CE-markeren’ moeten dan echter wel worden doorlopen. Zo geeft de EMC-richtlijn voor vaste installaties aan dat het aanbrengen van de CE-markering niet hoeft en dat er geen conformiteitverklaring afgegeven behoeft te worden maar dat de installatie wel aan de essentiële eisen van de EMC-richtlijn moet voldoen. De conformiteitbeoordeling moet dus wel degelijk worden gevolgd. Alleen het label hoeft niet aangebracht te worden.

CE-markering

Europese richtlijn Nr. Verplicht sinds
Machine Safety
2006/42/EC
29-06-2008
Medical Device Directive
93/42/EEC 14-06-1998
Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Eletronic Equipment
2011/65/EU
22-07-2019
Electromagnetic Compatibility
2014/30/EU
20-04-2016
Radio Equipment
2014/30/EU
20-04-2016
Low Voltage
2014/53/EU
20-04-2016


Waarom CE-markering?

De Europese Unie (EU) streeft naar vrije handel tussen de lidstaten. Om dit doel te bereiken, heeft de Europese Commissie in de jaren voor 'Europa 2001' de CE-markering in het leven geroepen. Dit systeem van richtlijnen en sinds kort verordeningen is over de afgelopen jaren uitgebreid. Nationale overheden hebben zich door middel van het verdrag aangaande CE-markering verplicht deze richtlijnen in hun nationale wetgeving op te nemen. Verordeningen hebben directe werkingskracht. Op deze manier behoren handelsbarrières, in de vorm van nationale producteisen, grotendeels tot het verleden. Het belangrijkste doel van CE-markering is dus het bevorderen van de vrije handel. Daarnaast is CE-markering ook van belang voor een storingsvrij en veilig Europa.


European Authorised Representative

Indien een producent van buiten de Europese Gemeenschap of een importeur daarbinnen niet zelf de houder van de conformiteitverklaring (DOC) en het Technisch Constructie Dossier wil zijn, kan deze een zogenaamde 'authorised representative' aanwijzen. Een aantal bedrijven zoals European Authorised Representative (EAR) voorziet in een dergelijke commerciële dienst. De New Legislative Framework (NLF) legt strengere eisen op importeurs. Te danken aan dat, zal de rol van European Authorised Representatives waarschijnlijk toenemen.

DARE!! Measurements voert metingen en onderzoeken uit in overeenstemming met de Europese richtlijnen en maakt het als zodanig voor klanten mogelijk hun product(en) van een CE-markering te voorzien.


Wat is CE-markering?

CE-markering is de commerciële markering van de Europese Gemeenschap voor nagenoeg alle apparatuur die wordt verkocht of voor de eerste keer binnen het Europees Economisch Gebied in gebruik wordt gesteld. Het is voor de overheid en gebruiker het bewijs dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde richtlijnen op het gebied van veiligheid en compatibiliteit. De Richtlijn CE-markering (93/68/EEC) is van kracht geworden op 22 juli 1993.


Conformité Européenne

Producten die onder de 'nieuwe aanpak'-richtlijnen vallen en hieraan voldoen, moeten door de producent of importeur worden voorzien van een CE-markering (Conformité Européenne). Producten waarvoor een richtlijn van toepassing is maar die niet van een CE-markering zijn voorzien, mogen niet in de handel worden gebracht of in gebruik worden gesteld. De CE-markering zelf moet op ieder product worden aangebracht. In het geval van een samengesteld product (systeem) is de producent vrij alle deelcomponenten los te markeren, voor maximale flexibiliteit of alleen het eindproduct te markeren, teneinde de kosten te reduceren. De CE-markering is niet bedoeld als garantie of kwaliteitskeurmerk voor de klant. Het laat alleen zien dat het product voldoet aan alle essentiële eisen van de van toepassing zijnde richtlijnen.


Europese Richtlijn

Voor 1985 stelden de richtlijnen specifieke en gedetailleerde eisen per product of categorie. Later volgde de Europese Unie een andere aanpak, de zogenaamde 'nieuwe aanpak'. Richtlijnen volgens deze nieuwe aanpak omvatten brede productcategorieën die fundamentele eisen stellen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en beveiliging van de consument. Deze essentiële eisen zijn ruw geformuleerd in de richtlijnen waarna deze verder gespecificeerd zijn in geharmoniseerde normen. De eisen in de richtlijn geven een indicatie aan welke eisen een product dient te voldoen. De norm geeft aan hoe dit resultaat bereikt kan worden.


Europees Economisch Gebied

Op 1 januari 1994 hebben de EU en de EFTA-lidstaten (later ook Liechtenstein) met uitzondering van Zwitserland, het verdrag getekend die het Europees Economisch Gebied (EEA = European Economical Area) vastlegt. Op basis van dit verdrag hebben de EFTA-lidstaten zich verplicht EU-richtlijnen onderdeel van hun nationale wetgeving te maken en CE-gemarkeerde goederen op hun grondgebied toe te laten. Door het aanbrengen van de CE-markering op het product verklaart de producent of importeur dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde richtlijnen. Met dit doel dient de producent of importeur een conformiteitverklaring (DOC = Declaration of Conformity) op te stellen en te laten ondertekenen door een daarvoor bevoegd persoon. De conformiteitverklaring bevat een unieke identificatie van het product en de producent, een lijst van richtlijnen waaraan het product voldoet en is voorzien van een datum en handtekening. De CE-markering is een zelfcertificeringsprocedure zodat de producent of importeur te allen tijde aansprakelijk blijft voor het product.Voor meer informatie over CE-markering kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.

U kunt ons uiteraard ook bellen of mailen, klik hier voor onze contactgegevens.

CE-markering
CE-markering