Radio Equipment Directive (RED)

Radio metingen

Sinds 8 april 2000 valt, binnen het Europees Economisch Gebied (EEA), radio- en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE) onder de CE-markering echter is deze richtlijn nu veranderd naar de Radio Equipment Directive (RED). De RED maakt vrije handel binnen de EEA nu ook mogelijk voor deze categorie van apparatuur. In de periode daarvoor werd een typegoedkeuring voor apparatuur, zoals telefoons, mobiele telefoons b.v. DECT, GSM, DCS1800 en zenders zoals afstandsbedieningen, WIFI en andere draadloze applicaties vereist.

Radio Equipment Directive

Nu is, net zoals voor de meeste andere apparatuur geldt, de typegoedkeuring vervangen door een systeem van zelfcertificering. In dit geval in overeenstemming met de RED (2014/53/EU) voorheen de R&TTE-richtlijn (99/5/EC). Dit heeft tot gevolg een situatie waar de producent of importeur zelf volledige verantwoordelijkheid voor de overeenstemming van zijn producten draagt. Teneinde producten op de markt te mogen plaatsen, moet de apparatuur niet alleen voldoen aan de essentiële eisen van de richtlijn, maar tevens voldoen aan een aantal administratieve eisen. Meer informatie kunt u vinden in de toelichting van de radioappatuur richtlijn. DARE!! Measurements verzorgt metingen en onderzoeken in overeenstemming met een reeks internationale normen.

Essentiële eisen

De volgende essentiële eisen zijn van toepassing op alle apparatuur:

 • De bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruiker of van anderen, met inbegrip van de doelstellingen voor de veiligheidsvoorschriften van de laagspanningsrichtlijn (LVD) 73/23/EEC, echter zonder toepassing van de spanningsgrens;
 • De beschermingsvoorschriften voor Elektromagnetische Compatibiliteit van de EMC-richtlijn 2014/30/EU voorheen de  2004/108/EC;
 • Bovendien zal radioapparatuur zo geconstrueerd moeten zijn dat deze het radiofrequentiespectrum efficiënt gebruikt en geen schadelijke storingen veroorzaakt in andere radioapparatuur.

Bovendien kunnen één of meer van de hierna genoemde 'optionele' essentiële eisen verplicht worden voor bepaalde categorieën apparatuur. Deze aanvullende eisen kunnen inhouden dat aangewezen categorieën van apparatuur zo geconstrueerd zijn dat deze:

 • Met behulp van telecommunicatienetwerken onderling functioneert met andere apparatuur en in de EER kan worden aangesloten op interfaces van hetzelfde type;
 • Het netwerk of de werking daarvan niet schaadt noch misbruik maakt van de netwerkmiddelen en op deze manier een onaanvaardbaar achteruitgang van de dienst veroorzaakt;
 • Voorzieningen bevat om de persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker en de abonnee te beschermen;
 • Geschikt is voor bepaalde voorzieningen die fraude moet voorkomen;
 • Geschikt is voor bepaalde voorzieningen die de toegang tot alarmdiensten moeten waarborgen;
 • Geschikt is voor bepaalde voorzieningen die het gebruik ervan door gebruikers met een handicap vergemakkelijkt.

Administratieve eisen

Naast de essentiële vereisten, zoals hierboven vermeld, zal de uitrusting ook moeten voldoen aan een aantal administratieve vereisten. Deze vereisten zijn:

 • Het toepassen van één van de conformiteitprocedures;
 • Bij het product voegen van de verklaring van overeenstemming (DOC = Declaration of conformity);
 • Het aanbrengen van de CE-markering en indien vereist bij radioapparatuur het 'Alert'-teken;
 • Op de apparatuur een type-, partijen- of serienummer aanbrengen alsmede de naam van de fabrikant;
 • De bestemming van de apparatuur aangeven, zodat de gebruiker de apparatuur volgens de aangegeven bestemming kan gebruiken. Indien nodig dient ook informatie over het aanleggen van de apparatuur verschaft te worden;
 • Voor radioapparatuur op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing aangeven waar en hoe de betreffende apparatuur gebruikt mag worden. De markering(en) op de apparatuur moet(en) de gebruiker duidelijk maken:
  • Wat de eventuele beperkingen voor het gebruik in de desbetreffende lidstaten zijn;
  • Of het nodig is een vergunning voor gebruik van frequentieruimte te bezitten.
 • Voor randapparatuur aangeven voor welke netwerkaansluitpunten van het openbaar telecommunicatienetwerk de apparatuur is bestemd.
 • Technische competentie.

DARE!! Measurements heeft ervaren ingenieurs evenals de noodzakelijke uitrusting om radio- en telecomtesten en onderzoeken te verrichten. Testen worden in overeenstemming met EN- en ETS-normen voor EMC-aspecten uitgevoerd.

DARE!! Measurements is aangesloten bij de Radio and Telecommunications Terminal Equipment Compliance Association.

Voor meer informatie over RED metingen kunt u gebruik maken van ons contactformulier onderaan deze pagina.

Ik wil meer weten over Radio Equipment