Laagspanningsrichtlijn

Testen onder accreditatie conform de laagspanningsrichtlijn

Productveiligheid gaat ons allen aan en bestrijkt een groot gebied. Het is niet voor niets dat een groot aantal Europese richtlijnen zich op de een of andere manier op veiligheid richt. DARE!! Measurements voert al jaren testen en onderzoeken uit op het gebied van laagspanning en machine veiligheid.

In het kader van de CE-markering is de laagspanningsrichtlijn van kracht vanaf 1 januari 1997. Eerder, in 1993 was deze richtlijn al gepubliceerd onder de naam 73/23/EEG en inmiddels vervangen door de 2006/95/EG. Apparatuur die onder deze richtlijn valt, mag niet in de handel gebracht of in gebruik gesteld worden zonder CE-markering.

DARE!! Measurements beschikt over uitgebreide faciliteiten waaronder een laboratorium uitgerust voor het uitvoeren van testen en metingen in het kader van de laagspanningsrichtlijn.

DARE!! Measurements heeft haar dienstverlening sinds kort opgedeeld in testen en certificeren. De testen worden uitgevoerd onder de ISO 17025 accreditatie (L279). De onderzoeken vallen onder onze 45011 accreditatie (C447).

Dit biedt u als klant de volgende mogelijkheden:

 1. U laat DARE!! alleen de testen (onder accreditatie) uitvoeren en neemt het onderzoek zelf voor uw rekening of besteedt dit bij een andere partij uit. Voor het uitvoeren van de testen is afhankelijk van het te testen apparaat circa een halve dag nodig. Er dient vooraf een testplan te worden aangeleverd. U ontvangt een beknopt rapport met de resultaten van de uitgevoerde testen. Het rapport is opgesteld conform de eisen van ISO17025.
 2. U laat DARE!! een onderzoek buiten accreditatie uitvoeren. Dit neemt (afhankelijk van de complexiteit van het te onderzoeken apparaat) circa anderhalve dag in beslag. Voor een volledig onderzoek is het noodzakelijk dat tevens de relevante testen worden uitgevoerd, dit neemt circa een halve dag in beslag. In totaal komt dit dus uit op twee dagen. U ontvangt een rapport met een samenvatting van het uitgevoerde onderzoek.
 3. U laat DARE!! zowel de testen als het onderzoek onder accreditatie uitvoeren. Voor het onderzoek is dan minimaal 2 dagen benodigd. Het testen neemt circa een halve dag in beslag. In totaal komt dit dan uit op twee en een halve dag. Deze werkzaamheden worden als certificatieproject uitgevoerd. Hierbij hoort tevens een kosteloos intake gesprek. U ontvangt een uitgebreid rapport met de resultaten van de uitgevoerde testen. Het rapport is opgesteld conform de eisen van EN 45011. Daarnaast ontvangt u separaat een beknopt rapport conform de eisen van ISO 17025 met de resultaten van de uitgevoerde testen.
 4. Daarnaast is DARE!! door de overheid (VWS) aangewezen als notified body in het kader van de Laagspanningsrichtlijn. Op basis van de testen en onderzoeken zoals genoemd onder 1 en 2 kan DARE!! u een zogenaamd artikel 8 rapport aanbieden. Dit rapport wordt niet onder accreditatie verstrekt omdat hierin een verklaring met betrekking tot conformiteit met de richtlijn wordt gegeven.

Essentiële eisen

De essentiële eis van de laagspanningsrichtlijn stelt dat een product veilig moet zijn voor mens, dier en zijn directe omgeving onder normale condities en zogenaamde enkelfout condities.

Testen onder de laagspanningsrichtlijn

Anders dan de naam doet vermoeden en wat dus logischerwijs veel mensen denken vallen naast elektrische veiligheid ook andere gebieden zoals mechanische veiligheid, thermische veiligheid, Chemische veiligheid en stralingsveiligheid onder de laagspanningsrichtlijn. Kort door de bocht:

 • Elektrische veiligheid: krijgt men geen schok, worden componenten binnen hun elektrisch bereik gebruikt enz.
 • Mechanische veiligheid: kan men zich niet aan het apparaat verwonden, door het apparaat verwond worden, is het apparaat stabiel enz.
 • Thermische veiligheid: vliegt het apparaat niet in de brand, kan men zich er niet aan branden, vriest men er niet aan vast, worden componenten binnen hun thermisch bereik gebruikt enz.
 • Chemische veiligheid: Kan de gebruiker blootgesteld worden aan gevaren veroorzaakt door chemische stoffen in welke vorm dan ook.
 • Stralingsveiligheid: Kan de gebruiker blootgesteld worden aan gevaarlijk (LASER)licht en/of al dan niet ioniserende straling.

Brandbaarheidstest Kunststof: Fail

Brandbaarheidstest Kunststof: Pass

Doorslag van de isolatie

Valproef

Wanneer is de laagspanningsrichtlijn van toepassing?

De laagspanningsrichtlijn (LVD) is van toepassing op producten die gevoed worden met een wisselspanning (AC) tussen de 50V en 1.000V of gelijkspanning (DC) respectievelijk 75 Volt en 1.500 Volt. Producten die aan de RED- richtlijn of de Medische hulpmiddelen richtlijn moeten voldoen kennen géén spanningsgrens meer. Met andere woorden ook batterij gevoede producten moeten in normaal- en enkelfout conditie veilig blijven. Ook sluit de Machine Richtlijn de Laagspanningsrichtlijn uit. De LVD richtlijn kent een aantal uitzonderingen.

Zo zijn onder andere de volgende producten uitgesloten:

 • Wandcontactdozen
 • Liften (richtlijn liften voor personen)
 • Elektrotechnische systemen voor gebruik in explosieve atmosferen (ATEX-richtlijn)
 • Elektrotechnische systemen voor gebruik op schepen, vliegtuigen en treinen
 • Elektromedische apparatuur (richtlijn medische hulpmiddelen)

Op dit gebied bestaat nog wel een hoop onduidelijkheid. Zo wordt in het algemeen aangehouden dat producten die een interne spanning opwekken tussen de bovengenoemde spanningen ook onder deze richtlijn vallen.

Internationale standaarden

DARE!! Measurements is in staat u te helpen deze moeilijkheid op het gebied van de CE-markering te overwinnen. Onze ervaren adviseurs beschikken over alle kennis, ook inzake de laatste ontwikkelingen op dit gebied, en kunnen u als zodanig adviseren over de van toepassing zijnde richtlijnen en geharmoniseerde normen. Testen worden uitgevoerd met een hoog kwaliteitsniveau en in overeenstemming met de Europese normen.

Klik hier voor een lijst van geharmoniseerde laagspanningsnormen.

Snelle scans

Naast het uitvoeren van onderzoeken die volledig in overeenstemming met de Europese normen zijn, voeren wij ook zogenaamde Quick Scans uit. Gedurende een LVD Quick Scan worden de primaire veiligheidsfuncties van het apparaat beoordeeld. Gebaseerd op de uitkomsten van dit onderzoek kunt u als klant beslissen of u door wilt gaan met een volledig onderzoek of eerst uw product wilt aanpassen, voordat alle testen en onderzoeken (full compliant) worden afgerond. Snelle Scans worden niet onder accreditatie uitgevoerd.

Moderne uitrusting

Onze medewerkers zijn zeer ervaren en werken met de nieuwste uitrusting in moderne faciliteiten. Hoewel het grootste deel van een onderzoek inspectie en beoordeling omvat, moeten toch een aanzienlijk aantal testen uitgevoerd worden. DARE!! Measurements heeft alle uitrusting die hiervoor nodig is zoals een isolatieweerstandstester, een hoogspanningsdoorslagtester, een klimaatkamer, een 20-kanaalstemperatuurrecorder, een snelle geheugen oscilloscoop, alle noodzakelijke testvingers en inslaghamers.

Accreditatie = aantoonbare kwaliteit

DARE!! Measurements is een door de overheid aangewezen instelling (Notified Body) voor de laagspanningsrichtlijn. Tevens is DARE!! Measurements geaccrediteerd door de Nederlandse Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer L279. De testen worden conform de laagspanningsnormen uitgevoerd.

Testen onder accreditatie

Productveiligheidstesten welke DARE!! Measurements onder accreditatie uit kan voeren zijn onder andere:

 • Vermogensmeting
 • Vochtigheidstest
 • Meting lucht- en kruipwegen
 • Meting van de afstand door de isolatie
 • Mechanische sterkte van de behuizing (IK2 tot IK9)
 • (Aard) Lekstroom meting
 • Abnormal operation and single fault conditions
 • Meting van de ontlading van een capaciteit
 • Aardweerstand meting
 • Omgekeerde laadstroom van een Lithium batterij
 • Diëlektrische en elektrische sterkte test
 • Isolatieweerstandtest
 • Temperatuurtest
 • Mate van bescherming door behuizing (IPx3 - Ipx5)
 • Test van de duurzaamheid en leesbaarheid van labels
 • Meten van EM velden met betrekking tot blootstelling aan personen

Testen en onderzoeken buiten accreditatie


Naast de testen die onder accreditatie uitgevoerd kunnen worden, is DARE!! Measurements ook in staat een aantal andere testen en onderzoeken buiten accreditatie uit te voerden. Dit zijn onder andere:

 • Brandbaarheidstesten (UL94-HB t/m V0 en Needle flame conform de EN/IEC 60695-2-2)
 • Omgevingstesten (o.a. dry heat, cold en damp heat cycle)
 • Mate van bescherming door behuizing (IP1x - Ip4x)
 • Mate van bescherming door behuizing (IPx1 - Ipx2)
 • Testen ECG-apparatuur
 • Testen van bestendigheid van medische hulpmiddelen tegen pulsen veroorzaakt door defibrillatie ontladingen
 • Impuls testen tot 5 kV

Laagspanning versus EMC

Een laagspanningsrichtlijn omvat veel meer dan een paar testjes. Aangezien wij zowel EMC-metingen als laagspanningsonderzoeken uitvoeren en op een bepaald product vaak beide richtlijnen van toepassing zijn, constateren wij dat klanten veronderstellen dat laagspanningsonderzoeken veel eenvoudiger zijn dan EMC-testen. De praktijk bewijst echter het tegenovergestelde. Onder normale condities zijn de meeste apparaten die bij ons worden aangeboden veilig. Echter, onder zogenaamde enkelfout condities, zijn er niet veel apparaten die bij het eerste onderzoek direct goedgekeurd worden.

De laagspanningsrichtlijn, veel meer dan een paar testen!

Een laagspanningsonderzoek omvat normaal gesproken slechts een aantal testen. In de meeste gevallen worden deze testen in twee tot vier uur afgerond. Dit terwijl het onderzoek, afhankelijk van de van toepassing zijnde norm, vier uur tot drie dagen in beslag kan nemen. Vaak wordt gedacht dat een hoogspanningsdoorslagtest het enige is dat de laagspanningsrichtlijn vereist. Hiermee loopt u echter het risico dat u een systeem produceert met één of meer veiligheidsrisico's.

Aansprakelijkheid

Wij zien het als onze taak zoveel mogelijke gevaren te detecteren met het doel om aanzienlijke claims of zelfs rechtzaken te voorkomen. Daarnaast is een apparaat dat aan de laagspanningsrichtlijn voldoet, meestal veel betrouwbaarder zodat u veel kosten kunt besparen aan service en garantieclaims. Een betrouwbaar product verzekert ook uw reputatie als leverancier van kwaliteitsproducten!

Voor meer informatie over Productveiligheid en/of de Laagspanningsrichtlijn kunt u gebruik maken van ons contactformulier onderaan de pagina.

Productnormen

Norm Toepassing Voorbeelden

EN 60065*

Veiligheidseisen voor netspanning gevoede elektronische en gerelateerde apparatuur voor huishoudelijk en soortgelijke toepassingen Videorecorders, ontvangers, tv's, versterkers enz.
EN 60204* Veiligheid van machines en elektrische uitrusting van machines Machines voor houtverwerking, voedingsindustrie, robotica enz.
EN 60335* Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke apparatuur Wasmachines, acculaders, stofzuigers enz.
EN 60598* Verlichting Verlichting vast of draagbaar, noodverlichting enz.
EN 60601* Medische hulpmiddelen (valt onder de richtlijn medische hulpmiddelen) Medische hulpmiddelen
EN 60950* Veiligheid van informatietechnologie apparatuur inclusief elektrische zakelijke apparaten Personal computers, faxen, kopieermachines, potloodslijpers enz.
EN 61010* Veiligheid voor elektrische apparatuur voor metingen, besturingen en gebruik in laboratoria Laboratoriumapparatuur, multimeters, oscilloscopes enz.

Ik wil meer weten over Laagspanningsrichtlijn